Cenník prenájmu kontajnerov

Ceny sú uvedené bez DPH
L

Stavebný odpad

čistý betón 9,00 €/t
zmiešaná suť 9,00 €/t
zemina a kamenivo 8,00 €/t
drevo 14,90 €/t
L

Likvidácia zmiešaného odpadu zo stavieb: 84,50 €/t

Odpad iného druhu ako stavebného a biologického

L

Likvidácia biologického odpadu: 69,00 €/t

konáre, trávy …

L

Likvidácia objemného odpadu: 113,50 €/t

N

Iné druhy odpadov (okrem nebezpečných)

ceny na vyžiadanie

Preprava strojov do 5 t, drobných zariadení a tovaru

s

Upozornenie!

Stavebný odpad nesmie obsahovať žiadne nebezpečné látky.

Počas doby prenájmu nájomca zodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu kontajnera. Prenajímateľ si zároveň uplatní vzniknutú škodu u nájomcu.

}

Platnosť cenníka

od 1.5.2022

V cene nie je zahrnutá DPH vo výške 20%