Cenník prenájmu kontajnerov

Ceny sú uvedené bez DPH

L

Stavebný odpad - čistý betón, zmiešaná suť

separované

L

Stavebný odpad - zemina a kamenivo

separované

L

Stavebný odpad - drevo

separované

p

Ceny na vyžiadanie

N

Iné druhy odpadov (okrem nebezpečných)

  • zmiešaný odpad zo stavieb
  • biologický odpad
  • objemný odpad

separované

p

Ceny na vyžiadanie

Preprava strojov do 5 t, drobných zariadení a tovaru

s

Upozornenie!

Stavebný odpad nesmie obsahovať žiadne nebezpečné látky.

Počas doby prenájmu nájomca zodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu kontajnera. Prenajímateľ si zároveň uplatní vzniknutú škodu u nájomcu.

}

Platnosť cenníka

od 1.5.2023

V cene nie je zahrnutá DPH vo výške 20%