Cenník prenájom kontajnerov

Ceny sú uvedené bez DPH
L

Stavebný odpad

zmiešaná suť 15,00 €/t
čistý betón 9,00 €/t
hlina 9,00 €/t

L

Likvidácia iného odpadu 72,50 €/t

Odpad iného druhu ako stavebného a biologického

L

Likvidácia biologického odpadu 33 €/t

L

Vývoz iného ako stavebného odpadu paušálny poplatok 10 €

paušálny poplatok účtujeme aj pri biologickom odpade
N

Iné druhy odpadov (okrem nebezpečných)

cena dohodou

Preprava strojov do 5 t, drobných zariadení a tovaru

s

Upozornenie!

Stavebný odpad nesmie obsahovať žiadne nebezpečné látky.

Počas doby prenájmu nájomca zodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu kontajnera. Prenajímateľ si zároveň uplatní vzniknutú škodu u nájomcu.

}

Platnosť cenníka

od 1.11.2021

V cene nie je zahrnutá DPH vo výške 20%