Cenník prenájmu kontajnerov

Ceny sú uvedené bez DPH
L

Stavebný odpad

  • čistý betón
  • zmiešaná suť
  • zemina a kamenivo
  • drevo

ceny na vyžiadanie

N

Iné druhy odpadov (okrem nebezpečných)

  • zmiešaný odpad zo stavieb
  • biologický odpad
  • objemný odpad

ceny na vyžiadanie

Preprava strojov do 5 t, drobných zariadení a tovaru

s

Upozornenie!

Stavebný odpad nesmie obsahovať žiadne nebezpečné látky.

Počas doby prenájmu nájomca zodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu kontajnera. Prenajímateľ si zároveň uplatní vzniknutú škodu u nájomcu.

}

Platnosť cenníka

od 1.5.2022

V cene nie je zahrnutá DPH vo výške 20%