Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia - článok 1.

1.1 Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Ekoslužby Žilina s.r.o. so sídlom Lichardova 8508/34, 010 01 Žilina, IČO: 36324469, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka 15281/L ako Poskytovateľom služieb (ďalej len „Poskytovateľ“)a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá si spôsobom upraveným v týchto VOP objedná služby u Poskytovateľa ako Objednávateľom (ďalej len „Objednávateľ“).

1.2 Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom upravené zmluvou a týmito VOP sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Definícia pojmov - článok 2.

2.1 Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť Ekoslužby Žilina s.r.o. so sídlom Lichardova 8508/34, 010 01 Žilina, IČO: 36324469, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka 15281/L

2.2 Objednávateľom sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si spôsobom upraveným v týchto VOP objedná služby u Poskytovateľa

2.3 Zmluvnou stranou alebo zmluvnými stranami sa rozumejú Poskytovateľ a Objednávateľ

2.4 Zmluvou sa rozumie Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorej obsahom je poskytovania služieb pristavenia kontajnera, nájmu kontajnera, odvozu kontajnera, nakladanie s dohodnutým odpadom,

2.5 Za Služby sa považujú činnosti a práce poskytované alebo vykonávané Poskytovateľom, najmä pristavenie, nájom, odvoz a vyprázdnenie kontajnerov, zber a odvoz odpadov, ako aj ďalšie činnosti súvisiace s manipuláciou a prevozom kontajnerov, činnosti súvisiace s manipuláciou, prevozom a likvidáciou odpadov nachádzajúcich sa v kontajneroch.

Objednávka a uzatvorenie zmluvy - článok 3.

3.1 Zmluva vzniká potvrdením prijatia objednávky Objednávateľa Poskytovateľom. Objednávku je možné zaslať v písomnej forme ako poštovú zásielku na adresu sídla Poskytovateľa alebo elektronicky na uvedenú e-mailovú adresu Poskytovateľa: [email protected] . Objednávku, ktorá bola uskutočnená telefonicky, je potrebné bez zbytočného odkladu doručiť Poskytovateľovi aj písomnou formou, inak sa na telefonickú objednávku neprihliada.
Objednávku môže Objednávateľ uskutočniť aj online v elektronickom systéme Poskytovateľa vyplnením objednávkového formulára na webovej stránke Poskytovateľa.Prijatie objednávky Poskytovateľ potvrdí Objednávateľovi informatívnym e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v objednávke.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje do príslušných užívateľských polí objednávkového formulára pri on-line objednávke vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmä pravdivo uviesť pri fyzickej osobe meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a pri právnickej osobe obchodný názov, sídlo, IČO, a údaje osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, ako aj vyplniť svoju platnú e-mailovú adresu a telefónne číslo. Objednávateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že Poskytovateľ bude ním zadané údaje považovať za správne a úplné a nie je povinný a oprávnený zadané údaje kontrolovať. Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za akékoľvek škody alebo iné ujmy, ktoré vzniknú Poskytovateľovi alebo tretím osobám v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo neúplných informácií alebo údajov v objednávke.

Ceny, platba a platobné podmienky - článok 4.

4.1 Cena Služieb poskytovaných Poskytovateľom Objednávateľovi podľa Zmluvy a týchto VOP sa riadi cenníkom Poskytovateľa platným v čase potvrdenia prijatia objednávky, ktorý je zverejnený na webovej stránke Poskytovateľa. Pokiaľ v cenovej ponuke alebo v cenníku Poskytovateľa nie je uvedené inak, ceny sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

4.2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo osobitne dohodnúť s konkrétnym Objednávateľom cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke, a to odlišne od VOP, platného cenníka a iných zmlúv.

4.3 Za poskytnutie Služby sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi riadne a včas dohodnutú cenu, a to na základe vystavenej faktúry Poskytovateľa v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre, pričom faktúra bude doručená na e-mailovú adresu Objednávateľa.

4.4 Za deň úhrady ceny za poskytnuté Služby sa považuje deň pripísania ceny za poskytnuté Služby na bankový účet Poskytovateľa.

4.5 Ak budú Poskytovateľovi brániť v riadnom a včasnom poskytnutí Služby objektívne okolnosti, za ktorých existenciu Poskytovateľ nezodpovedá (porucha vozidla, nepriaznivé počasie a pod.) , Objednávateľ nemá nárok na zľavu z ceny Služby, ani na inú kompenzáciu (ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak).

Práva a povinnosti zmluvných strán - článok 5.

Práva a povinnosti Poskytovateľa:

5.1 Poskytovateľ vykonáva kontrolu prevzatých odpadov počas ich prevzatia od Objednávateľa ako aj počas prepravy. Ak Poskytovateľ zistí, že ide o nevhodný odpad, je oprávnený odmietnuť jeho prevzatie. Za nevhodný odpad sa považuje ten, ktorý nie je dohodnutým odpadom v zmluve alebo nespĺňa charakteristiku druhu odpadu uvedeného v objednávke alebo zmluve. V takomto prípade je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť prevzatie nesprávne naloženého kontajnera a Objednávateľ je povinný vytriediť naložený odpad na svoje náklady tak, aby v kontajneri ostal len druh odpadu uvedený v objednávke. V prípade, ak Objednávateľ naložený odpad nevytriedi v lehote 3 dní, je Poskytovateľ oprávnený prevziať naložený kontajner a zhodnotiť nevhodný odpad vlastnými prostriedkami, pričom má nárok na náhradu nákladov vo výške obvykle účtovanej za takúto činnosť v zmysle aktuálneho cenníka Poskytovateľa, uvedeného na webovej stránke Poskytovateľa. Objednávateľ v týchto prípadoch znáša v plnej výške všetky náklady na dopravu v prípade kedy nedôjde k naloženiu kontajnera ako aj náklady na presun kontajnera a likvidáciu odpadu.
V prípade, ak Poskytovateľ nevhodný odpad zistí kontrolou až po jeho prevzatí od Objednávateľa, je oprávnený zhodnotiť nevhodný odpad vlastnými prostriedkami, pričom má nárok na náhradu nákladov vo výške obvykle účtovanej za takúto činnosť v zmysle aktuálneho cenníka Poskytovateľa, uvedeného na webovej stránke Poskytovateľa. O tejto skutočnosti bude Objednávateľ informovaný písomne odoslanou elektronickou správou do e-mailovej schránky Objednávateľa. Objednávateľ s touto podmienkou a takýmto spôsobom likvidácie nevhodného odpadu súhlasí a zaväzuje sa uhradiť Poskytovateľovi plnú výšku ceny za poskytnuté Služby súvisiace s odvozom a likvidáciou nevhodného odpadu, pričom právne záväznou bude kategorizácia odpadu podľa skutočného stavu, ktorý zistí Poskytovateľ pri odvoze a likvidácii odpadu.

5.2 V prípade, ak Objednávateľ uvedie nesprávnu kategóriu alebo druh odpadu nakladaného do pristaveného kontajnera, a to bez ohľadu na to, či Objednávateľ konal úmyselne alebo z nevedomosti, pričom Poskytovateľ takéto nesprávne zaradenie nemohol zistiť pri prevzatí naloženého kontajnera, a v dôsledku nesprávneho uvedenie druhu odpadu zo strany Objednávateľa vznikne Poskytovateľovi škoda, bude Objednávateľ niesť plnú zodpovednosť za takto vzniknutú škodu voči Poskytovateľovi a Objednávateľ bude povinný nahradiť Poskytovateľovi všetku škodu, ktorú mu týmto konaním Objednávateľa vznikne. Vzniknutú škodu vyúčtuje Poskytovateľ Objednávateľovi vo faktúre za poskytnuté Služby.

5.3 Ak Poskytovateľ v nepredvídateľných okolnostiach neodvezie niektorý z kontajnerov, je povinný bez zbytočného odkladu telefonicky informovať Objednávateľa a uskutočniť náhradný odvoz v čo najkratšom termíne po vzájomnej dohode s Objednávateľom.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade , ak je Poskytovateľ v zmysle Zmluvy povinný zneškodniť odpad prevzatý od Objednávateľa, Poskytovateľ je oprávnený tento odpad alebo jeho časť zhodnotiť, a to aj bez oznámenia tejto skutočnosti Objednávateľovi.

Práva a povinnosti Objednávateľa:

5.5 Objednávateľ je povinný v mieste pristavenia kontajnera zabezpečiť dostatočne veľký manipulačný priestor, aby nevznikli problémy pri dovoze a odvoze kontajnera (t.j. pri skladaní a nakladaní kontajnera z auta a na auto) a taktiež, aby bol okolo kontajnera dostatok miesta pri nakladaní samotného odpadu Objednávateľom. Objednávateľ je povinný zabezpečiť miesto pristavenia kontajnera tak, aby kontajner nebol prekážkou cudzím motorovým vozidlám. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby bol Poskytovateľovi umožnený bezproblémový prístup na miesto zloženia prázdneho kontajnera ako aj prístup k naloženému kontajneru za účelom jeho odvozu, pričom v rámci splnenia tohto záväzku je Objednávateľ povinný zabezpečiť v dohodnutom čase prítomnosť poverenej osoby Objednávateľa na mieste pristavenia alebo odvozu kontajnera, pokiaľ je to nevyhnutné za účelom podpísania zápisu, je povinný zabezpečiť, aby miesto pristavenia alebo odvozu kontajnera nebolo uzamknuté bránou, rampou alebo iným zariadením, aby nebolo blokované iným motorovým vozidlom alebo iným strojom alebo mechanizmom, aby bol v mieste pristavenia alebo odvozu kontajnera dostatočný manipulačný priestor pre samotné zloženie prázdneho kontajnera z auta alebo na naloženie plného kontajnera na auto. V prípade porušenia ktorejkoľvek z týchto povinností Objednávateľa, Objednávateľ zodpovedá za vzniknutú škodu Poskytovateľovi.

5.6 Objednávateľ sa zaväzuje naplniť kontajner len takým druhom odpadu, aký je uvedený v objednávke. Odpad nesmie obsahovať nebezpečné látky – azbest, farby, výbušniny, toxické látky, jedy, elektrospotrebiče a pod. 

5.7 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť správne uloženie odpadu postupne od najťažšieho, ktorý patrí naspodok až po najľahšiu zložku.

5.8 Objednávateľ sa zaväzuje kontajner neprepĺňať odpadom, aby nedošlo pri odvoze k jeho vypadávaniu na komunikácie. Do 6 m3 kontajneru je možné naplniť maximálne 8 ton odpadu. Najťažšie zložky stavebného odpadu sú: betón, dlaždice, obkladačky, tvárnice, tehly, kamenná drvina a pod.

5.9 Objednávateľ sa zaväzuje naložiť odpad do kontajnera tak, aby jednotlivé kusy odpadu nepresahovali cez kontajner.

5.10 Objednávateľ nesmie manipulovať, poškodzovať alebo používať kontajner na iný účel ako je uloženie odpadu, nesmie v ňom spaľovať odpad, ukladať do neho telá uhynutých zvierat, vylievať do neho použité oleje a tuky a ďalšie zložky, ktoré patria do bioodpadu.

5.11 Objednávateľ nesmie dať kontajner do prenájmu tretej osobe alebo ho použiť k inej zárobkovej či nezárobkovej činnosti.

5.12 V prípade pristavenia a odvozu kontajnera na verejnom priestranstve vo vlastníctve obce alebo mesta je Objednávateľ povinný vybaviť si povolenie na zabratie priestranstva ešte pred pristavením. Za nesplnenie povinností Objednávateľa voči obci znáša všetky sankcie Objednávateľ.

5.13 V prípade zničenia, poškodenia alebo odcudzenia prevzatého kontajnera sa Objednávateľ zaväzuje nahradiť Poskytovateľovi vzniknutú škodu.

5.14 Objednávateľ sa zaväzuje nahradiť Poskytovateľ plnú výšku škody, ktorá vznikne Poskytovateľovi tým, že Objednávateľ alebo ním poverené osoby porušia ktorúkoľvek povinnosť Objednávateľa uloženú v uzavretej Zmluve alebo v týchto VOP. Za škodu za považujú všetky náklady Poskytovateľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti s opakovanou cestou na miesto pristavenia alebo odvozu kontajnera, v súvislosti s prestojom Poskytovateľa, v súvislosti s odvozom, triedením a likvidáciou nesprávne uvedeného druhu alebo kategórie odpadu, v súvislosti s opravou alebo výmenou poškodeného kontajnera, v súvislosti s obstaraním náhradného kontajnera v prípade jeho zničenia alebo krádeže, ako aj všetky s tým spojené nevyhnutne vynaložené náklady a to v cenách podľa cenníka Poskytovateľa alebo v cenách obvyklých v danom čase a na danom mieste.

Osobitné ustanovenia - článok 6.

6.1 Poskytovateľ môže voči Objednávateľovi odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti faktúry požadovať úroky z omeškania vo výške 0,05% denne zo sumy, s úhradou ktorej je objednávateľ v omeškaní.

6.2 Objednávateľ berie zároveň na vedomie, že Poskytovateľ je v prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením peňažnej sumy Poskytovateľovi oprávnený pripraviť dohodu o uznaní nesplnených záväzkov, ktorej predmetom bude uznanie záväzku Objednávateľa voči Poskytovateľovi a Objednávateľ sa zaväzuje túto dohodu podpísať vo forme notárskej zápisnice o uznaní dlhu so súhlasom s jej vykonateľnosťou ako exekučného titulu, a to najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na podpísanie notárskej zápisnice.

6.3 Zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné vykonanie doručenia písomností, najmä všetky zmeny údajov týkajúcich sa uzavretej Zmluvy, zmenu či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, miesta podnikania alebo bydliska, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania alebo likvidácie. Ak niektorá Zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

6.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.04.2022 a sú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa: https://prenajomkontajnerov.sk . Poskytovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu a dopĺňanie týchto VOP, pričom o zmenách bude Zmluvné strany informovať zverejnením nového znenia VOP na webovej stránke Poskytovateľa: https://prenajomkontajnerov.sk s uvedením dátumu platnosti a účinnosti nového znenia, pokiaľ sa v Zmluve nedohodlo inak.

Osobitné ustanovenia týkajúce sa používania Sklzov na stavebnú suť (ďalej len “sklzy“) - článok 7.

7.1. Objednávateľ ako Nájomca sa zaväzuje používať sklzy na základe Zmluvy o nájme stavebného príslušenstva, ktorú uzavrel s Poskytovateľom ako Prenajímateľom len pre vlastnú spotrebu. Objednávateľ nie je oprávnený dať sklzy do užívania tretej osobe bez súhlasu Poskytovateľa. Ak Objednávateľ túto povinnosť poruší, je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

7.2. Dňom nájmu je každý kalendárny deň trvania nájomného vzťahu, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Objednávateľ je oprávnený užívať predmet nájmu počas doby stanovenej v Zmluve .Objednávateľ je povinný platiť nájomné až do vrátenia predmetu nájmu.

7.3 V prípade omeškania platby Objednávateľa so zaplatením nájomného, sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z nezaplatenej sumy nájomného.

7.4 Presné miesto používania sklzov je definované v Zmluve. Objednávateľ svojim podpisom potvrdzuje prevzatie predmetu nájmu v stave spôsobilom na jeho užívanie , zároveň sa ho zaväzuje použiť len na účel , na ktorý je určený.

7.5. Miestom odovzdania a preberania predmetu nájmu – sklzov sú priestory Poskytovateľa , a to prevádzka Poskytovateľa , na adrese ktorého k odovzdaniu a prevzatiu sklzov došlo, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Adresa prevádzky Poskytovateľa: Hviezdoslavova 47, 010 01 Žilina.

7.6 Ak Objednávateľ sklzy po skončení nájmu nevráti Poskytovateľovi, môže mu ich Poskytovateľ svojpomocne odobrať z miesta, na ktorom sa nachádzajú, pričom všetky náklady spojené s úkonom odobratia sklzov znáša Objednávateľ.

7.7 Prepravu stavebného príslušenstva – sklzov z prevádzky a späť, ako aj presuny v rámci staveniska zabezpečuje Objednávateľ na vlastné náklady, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak. Zabezpečenie prepravy Poskytovateľom je možné na základe vzájomnej dohody, pričom ceny prepravy sú uvedené v Cenníku. V prípade, že si Objednávateľ berie do nájmu aj kontajner, dovoz sklzov sa neúčtuje, nakoľko tieto budú dovezené Poskytovateľom spolu s kontajnerom.

7.8 Objednávateľ je povinný užívať predmet nájmu – sklzy tak, aby nedošlo k ich strate, zničeniu, poškodeniu alebo zneužitiu tretími osobami a za tým účelom vykonať všetky účinné opatrenia.

7.9 Zodpovednosť Objednávateľa za akúkoľvek škodu vzniknutú na sklzoch vzniká okamihom prevzatia a zaniká okamihom vrátenia sklzov Poskytovateľovi.

7.10 Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na bankový účet Poskytovateľa alebo uhradená v hotovosti do pokladne Poskytovateľa.

Spracúvanie a ochrana osobných údajov - článok 8.

8.1 Objednávateľ výslovne podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľuje Poskytovateľovi súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov uvedených v Zmluve, ako i všetkých ďalších osobných údajov, ktoré mu Objednávateľ poskytne počas trvania nájomného vzťahu a v súvislosti s ním. Objednávateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ bude jeho osobné údaje spracúvať pre účely vedenia agend Objednávateľov Poskytovateľa, výkonu práv a povinností Poskytovateľa a pre ochranu práv a oprávnených záujmov Poskytovateľa, a to počas trvania nájomného vzťahu ako i po skončení tohto nájomného vzťahu a to počas celej existencie akýchkoľvek záväzkov Objednávateľa voči Poskytovateľovi, ktoré vyplývajú z nájomnej zmluvy. Objednávateľ svojim podpisom potvrdzuje, že mu boli v písomnej forme poskytnuté informácie podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. zákona o ochrane osobných údajov.